Xem log file của Controller và UniFi Access Point

Có 3 cách để bạn có thể xem log file trên hệ thống wifi UniFi

1. UniFi Access Point

/var/log/messages (được chứa trong UAP, với 802.11 thông tin).

2. UniFi Controller

Server.log (chứa thông tin về phần mềm controller, giao tiếp với UniFi Access Point, v v)

mongod.log (chứa thông tin về phần mềm Unifi nội bộ trên controller PC ).

UniFi Access Point

Để xem log file trong UniFi Access Point:

1. SSH vào UniFi Access Point

2. Nhập lệnh

tail -f /var/log/messages

 

3. Xem thông tin xuất ra

UniFi Controller

Đường dẫn để xem bản ghi trên Unifi Controller là phụ thuộc vào nền tảng HĐH :

  • Windows: C:Users<username>Ubiquiti UniFilogs

  • Mac OS X: /Users/<username>/Library/Application Support/UniFi/logs/

  • Debian/Ubuntu Linux*: /usr/lib/unifi/logs/