SSL certificate lỗi khi mở trang controller

Vấn đề

Lỗi chứng chỉ xuất hiện khi truy cập vào controller

Nguyên nhân / cách xử lý

Thiếu chứng chỉ SSL khi cài đặt

UniFi dựa trên chuẩn HTTPS để bảo mật. Điều này có nghĩa là trình duyệt sẽ kiểm tra các chứng chỉ hợp lệ khi kết nối đến máy chủ an toàn. Điều đó sẽ gây khó chịu cho người dùng khi kết nối.

1. Mua chứng chỉ SSL từ nhà cung cấp trang web

2. Sau đó thực hiện các thay đổi sau trên controller

sudo su –

# cd <unifi_base>

# on Windows, "%USERPROFILE%/Ubiquiti Unifi"

cd /usr/lib/unifi

 

# create new certificate (with csr)

java -jar lib/ace.jar new_cert <hostname> <company> <city> <state> <country>

 

# your CSR can be found at /var/lib/unifi

# – unifi_certificate.csr.der

# – unifi_certificate.csr.pem

 

# have this CSR signed by a CA, you'll get a few certificates back…

# copy the signed certificate(s) to <unifi_base>

 

# import the signed certificate and other intermediate certificates

java -jar lib/ace.jar import_cert <signed_cert> [<other_intermediate_root_certs>…]

 

Lưu ý :

 file CSR trong thư mục %USERPROFILE%Ubiquiti UniFidata