HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH & SỬ DỤNG APP UNIFI TRÊN SMART PHONE

I. Đăng nhập vào Cloud controller

Tiến hành tải chương trình về điện thoại vào “Play Store” tìm kiếm từ khóa “UniFi” và cài đặt APP và chạy ứng dụng -> điền các thông tin được cung cấp

 

II. Cài đặt tên hiển thị WiFi ( SSID)

Vào Setting -> Wireless Networks -> Creat New Wireless Networks -> nhập các thông tin

 

III. Giới hạn băng thông

Bước 1 : Vào Setting -> User Group -> Creat tạo group tương ứng với băng thông cần giới hạn -> lưu

Bước 2 : Gán group đó vào tên Wifi cần giới hạn băng thông  Setting -> Wireless Networks ->

Chọn tên wifi cần gán -> Edit    -> tiến hành gán vào -> Lưu

 

IV. Khóa và mở khóa người dùng

Bước 1 : Khóa người dùng  Client -> chọn thiết bị cần khóa -> Block

 

Bước 2 : Mở khóa người dùng Insights -> chọn lọc theo block -> lưu -> hiển thị ra thiết bị đã bị khóa -> tiến hành mở khóa

V. Tạo thêm người quản trị

Vào Setting -> Admin -> Creat New -> nhập thông tin -> lưu