Port Secondary của UniFi dùng để làm gì ?

Port secondary trên UniFi Access Point không thể cung cấp nguồn PoE cho thiết bị thứ cấp hoạt động. port này chỉ cung cấp internet

User có thể kết nối cáp có cấp nguồn PoE vào port chính của UniFi Access Point, port secondary sẽ kết nối với các thiết bị như : (e.g., IP camera, UniFi Access Point khác )