Wlan group là gì ?

Trong 01 Wlan group ta có thể tạo 04 SSID

WLAN groups : UniFi Access Point trong cùng một site ta có thể cài đặt các UniFi Access Point phát SSID khác nhau:

Cách thực hiện : chọn setting -> wireless networks – chọn “+” ( góc phải, phía trên góc màn hình )