File backup cấu hình chứa các thông tin gì ?

Các tập tin sao lưu của UniFi có dạng *.unf

Nó chứa các thiết lập và các cơ sở dữ liệu cho Controller Unifi. Nó không bao gồm portal, system.properties (cho cấu hình port tùy chỉnh của hệ thống) và config.properties (cho NTP, U-APSD cấu hình đặc biệt khác).