Hỗ trợ QoS trong wireless

Unifi hỗ trợ QoS dựa trên WMM (aka WME).

Các Unifi Access Point sử dụng bản đồ giá trị DSCP để ưu tiên WMM và xử lý các gói tin phù hợp Unifi Access Point xem xét DSCP hoặc COS .Nó so sánh COS với DSCP (3 bit đầu tiên) nào có giá trị cao hơn so với bản đồ WMM AC theo bảng dưới đây:

DSCP values (Decimal) => WMM AC

  • 0 to 7 => Best Effort
  • 8 to 23 => Background
  • 24 to 31 => Background
  • 32 to 47 => Video (except 46)
  • 48 and above (and 46 since UniFi v.2.3,6) => Voice