Làm thế nào để thay đổi từng UniFi Access Point đã chọn trong file system.cfg

Mục lục ẩn

Sử dụng các tập tin config.properties, bạn có thể thực hiện thay đổi trên cả site, hoặc thay đổi cụ thể  từng UniFi Access Point. Bất kì sự điều chỉnh nào trong system.cfg có thể được áp dụng giống như bất kỳ các thiết lập khác ở file config.properties, khi đã điều chỉnh bạn cần phải tiến hành đỗ dữ liệu để UniFi Access Point thực hiện.

Để làm cho cả site : config.system_cfg.1= 

Để làm cho từng UniFi Access Point.  Bạn phải kèm MAC (without : or .): config.system_cfg.24a43c010203.1=

Lưu ý : mỗi dòng có số riêng của nó ngay trước dấu bằng, vì vậy cho một tuỳ biến thứ hai bạn sẽ nhập 2, vv

Dưới đây là 1 VD

config.system_cfg.1=ebtables.1.cmd=-t nat -A PREROUTING –in-interface eth2 -d BGA -j DROP
config.system_cfg.2=ebtables.2.cmd=-t nat -A POSTROUTING –out-interface eth2 -d BGA -j DROP
config.system_cfg.3=ebtables.3.cmd=-t nat -A PREROUTING –in-interface eth2 –proto 0x888e -j ACCEPT
config.system_cfg.4=ebtables.4.cmd=-t nat -A PREROUTING –in-interface eth2 –proto 0x886c -j ACCEPT
config.system_cfg.5=ebtables.5.cmd=-t nat -A PREROUTING –in-interface eth2 –proto LENGTH -j ACCEPT
config.system_cfg.6=ebtables.6.cmd=-t nat -A PREROUTING –in-interface eth1 -d BGA -j DROP
config.system_cfg.7=ebtables.7.cmd=-t nat -A POSTROUTING –out-interface eth1 -d BGA -j DROP
config.system_cfg.8=ebtables.8.cmd=-t nat -A PREROUTING –in-interface eth1 –proto 0x888e -j ACCEPT
config.system_cfg.9=ebtables.9.cmd=-t nat -A PREROUTING –in-interface eth1 –proto 0x886c -j ACCEPT
config.system_cfg.10=ebtables.10.cmd=-t nat -A PREROUTING –in-interface eth1 –proto LENGTH -j ACCEPT
config.system_cfg.11=ebtables.11.cmd=-t broute -A BROUTING -i eth2 -p 802_1Q -j DROP

 

Một VD khác , là thay đổi công suất phát của UniFi AccessPoint. config.system_cfg.1=radio.1.txpower_mode=custom
config.system_cfg.2=radio.1.txpower=6
config.system_cfg.3=radio.2.txpower_mode=custom
config.system_cfg.4=radio.2.txpower=6

 

Đây là VD cho từng UniFi AccessPoint :
config.system_cfg.24a43c10xxxx.1=radio.1.txpower_mode=custom
config.system_cfg.24a43c10xxxx.2=radio.1.txpower=6
config.system_cfg.24a43c10xxxx.3=radio.2.txpower_mode=custom
config.system_cfg.24a43c10xxxx.4=radio.2.txpower=6