UniFi – UDM / USG: Hướng dẫn cấu hình tuỳ chọn DHCP Options

DHCP Options là các tham số linh hoạt được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Các tùy chọn bao gồm dạng văn bản, giá trị hex, số nguyên, kiểu dữ liệu boolean, địa chỉ MAC hoặc địa chỉ IP. Các tùy chọn DHCP Options này đã được hầu hết các thiết bị trên mạng ngày nay sử dụng.

Đây là các DHCP Option được xác định trước có sẵn trong ứng dụng Mạng UniFi:

 •       DHCP UniFi Network application Option 43
 •       DHCP NTP Server Option 42
 •       DHCP Network Boot Option 66 and Option 67
 •       DHCP Time Offset Option 2
 •       DHCP TFTP Server Option 66
 •       DHCP WPAD URL Option 252
 •       DHCP WINS Server Option 44

Các tùy chọn tùy chỉnh bổ sung có thể được chỉ định bằng cách sử dụng DHCP Option Code.

Bài viết này hướng dẫn bạn cách cấu hình tuỳ chọn DHCP Options bên ngoài bộ tiêu chuẩn trên ứng dụng web Mạng UniFi. Cách làm này áp dụng cho các kiểu UDMUSG có firmware (hệ điều hành) mới nhất.

Lưu ý: Thêm thông tin về DHCP: Intro to Networking – Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

Cách cấu hình tuỳ chọn DHCP Options

Thực hiện theo các bước bên dưới để định DHCP Option trên ứng dụng Web thuộc các kiểu máy UDM / USG:

New Web UI DHCP options (Cho kiểu web mới)

 1. Điều hướng đến Settings > Advanced Features > Advanced Gateway Settings > DHCP > DHCP Options section. (Cài đặt> Tính năng nâng cao> Cài đặt cổng nâng cao> DHCP> Lựa chọn DHCP Options).
 2. Nhấp vào Add DHCP Option để tạo DHCP Options được yêu cầu và chỉ định số mã + loại như trong ví dụ dưới đây:
 • Name: code_224
 • Code: 224
 • Type: Text

UniFi - UDM / USG: Hướng dẫn cấu hình tuỳ chọn DHCP Options

 1. Áp dụng các cài đặt.
 2. Điều hướng đến Settings > Networks (Cài đặt> Mạng) để chỉnh sửa hoặc tạo mạng LAN cần thiết.
 3. Nhấp vào Advanced (Nâng cao), cuộn xuống và nhấp vào Add DHCP Option (Thêm tùy chọn DHCP). Tuỳ chọn DHCP options bạn đã tạo trước đó sẽ được hiển thị trong phần Custom DHCP Options (Tùy chọn DHCP tùy chỉnh).
 4. Chọn DHCP option bạn đã tạo, nhấp vào Next (Tiếp theo).
 5. Thêm giá trị cần thiết cho DHCP option tùy chỉnh và nhấp vào Add DHCP Options (Thêm tùy chọn DHCP).

UniFi - UDM / USG: Hướng dẫn cấu hình tuỳ chọn DHCP Options

Classic Web UI DHCP options (Cho kiểu web truyền thống)

 1. Điều hướng đến phần Settings > Services > DHCP > DHCP Options (Cài đặt> Dịch vụ> DHCP> Tùy chọn DHCP).
 2. Tạo tùy chọn DHCP cần thiết và chỉ định số mã + loại. Ví dụ:
 • Name: code_224
 • Code: 224
 • Type: Text
 1. Áp dụng các cài đặt.
 2. Điều hướng đến phần Settings > Networks (Cài đặt> Mạng) để chỉnh sửa hoặc tạo mạng LAN cần thiết.
 3. Mở rộng phần Advanced DHCP Options (Tùy chọn DHCP nâng cao).
 4. Tùy chọn đã tạo trước đó sẽ được hiển thị trong Custom DHCP Options (Tùy chọn DHCP tùy chỉnh).
 5. Thêm giá trị cần thiết cho tùy chọn DHCP option và áp dụng các thay đổi.

Lưu ý: Các tùy chọn DHCP options được xác định trước khác có thể được cấu hình trong phần tùy chọn DHCP Options Nâng cao.