Cấu hình tính năng bảo trì mạng Maintenance trên Aruba Instant 1830 Switch

Bạn có thể sử dụng các trang maintenance (bảo trì) để nâng cấp phần mềm, lưu cấu hình switch và chọn một trong hai software images là active image và ảnh nào là backup image. Bài viết này sẽ hướng dẫn mọi người cách cấu hình tính năng Maintenance trên Aruba Instant On 1830 Switch.

Cấu hình tính năng bảo trì mạng Maintenance trên Aruba Instant 1830 Switch

Cấu hình Dual Image  

Tính năng Maintenance trên Aruba Instant On cho phép switch lưu trữ tối đa hai software image. Một image là active image và hình ảnh còn lại là backup image (không hoạt động trên switch). Bạn có thể chọn image sẽ tải trong chu kỳ khởi động tiếp theo và thêm mô tả cho mỗi image trên switch.

Để hiển thị trang Dual Image Configuration, hãy nhấp vào trang Maintenance → Dual Image Configuration.

Cấu hình tính năng bảo trì mạng Maintenance trên Aruba Instant 1830 Switch

Các trường cấu hình dual Image gồm:

 • Active Image Version: ID phiên bản của Active Image
 • Active Image Description: Mô tả Active Image.
 • Backup Image Version: ID phiên bản của Backup image.
 • Backup Image Description: Mô tả Backup image.
 • Next Active Image: firmware image sẽ hoạt động trong lần reboot switch tiếp theo.

Để đặt backup image hiện tại thành active image, hãy chọn Backup, sau đó khởi động lại switch.

Khi một image mới được tải vào Backup Image, Backup Image sẽ tự động trở thành active image tiếp theo.

Nhấp vào APPLY để lưu các thay đổi của bạn vào switch.

Sao lưu và cập nhật các file cấu hình

Trang Backup and Update cho phép bạn lưu bản sao lưu image của switch, tệp cấu hình hoặc error log (được chuyển từ switch) hoặc cập nhật firmware và file cấu hình của switch (chuyển file cấu hình vào switch) từ một hệ thống từ xa.

Các tệp có thể được sao lưu và cập nhật bằng các giao thức HTTP, TFTP hoặc SCP.

Cách sử dụng Giao thức Secure Copy Protocol (SCP) 

Giao thức SCP là một giao thức cho phép truyền tệp an toàn giữa các máy chủ trên mạng. SCP chạy trên cổng TCP 22 và sử dụng SSH để truyền dữ liệu và xác thực. Do đó đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu được chuyển giao.

Switch hoạt động như một ứng dụng khách SCP, nó có thể gửi hoặc nhận các tệp đến hoặc tệp từ một máy chủ SCP. Switch sử dụng thông tin đăng nhập username và password để xác thực với máy chủ SCP.

Để hiển thị trang này, hãy nhấp vào Maintenance → Backup and Update Files trong ngăn điều hướng. Bạn cần sử dụng các nút NextBack để hoàn thành các trường khác nhau và bắt đầu quá trình chuyển tệp. Đây là các bước để điền vào thao tác sao lưu hoặc cập nhật:

 1. Chọn Operation Type và sau đó nhấp vào Next.

o Chọn  Update để cập nhật firmware switch hoặc các tệp cấu hình (chuyển một file sang switch).

Lưu ý: Chỉ có thể thực hiện nâng cấp firmware trên backup image.

o Chọn Backup để lưu bản sao lưu của image hiện tại, file cấu hình hoặc error log (chuyển 1 file từ switch).

Cấu hình tính năng bảo trì mạng Maintenance trên Aruba Instant 1830 Switch

 1. Chọn File Type và sau đó nhấp vào Next

Đây là các loại tệp có sẵn:

 • Active Image Chọn tùy chọn này để sao lưu / sao chép tệp hình ảnh hoạt động. Tệp hình ảnh hoạt động là tệp hiện đang chạy trên switch. (chỉ được backup)
 • Backup Image: Chọn tùy chọn này để chuyển một hình ảnh mới vào nút chuyển. Tệp mã được lưu trữ dưới dạng hình ảnh sao lưu. Sau khi cập nhật hình ảnh sao lưu, bạn có thể sử dụng trang Cấu hình Hình ảnh Kép để làm cho nó trở thành hình ảnh hoạt động khi khởi động lại tiếp theo. LƯU Ý: Bạn không thể cập nhật trực tiếp hình ảnh đang hoạt động. (được update và backup)
 • Startup Configuration: Chọn tùy chọn này để cập nhật hoặc sao lưu tệp cấu hình được lưu trữ. Trong trường hợp khởi động cập nhật cấu hình, nếu thao tác sao chép dẫn đến lỗi (ví dụ: dòng cấu hình sai), thì việc cập nhật sẽ bị dừng. (được update và backup)
 • Running Configuration: Chọn tùy chọn này để sao lưu tệp cấu hình đang chạy. (chỉ được backup)
 • Backup Configuration: Tệp cấu hình sao lưu được lưu trữ trên switch để tham khảo trong tương lai, nó không hoạt động trừ khi được sao chép vào cấu hình đang chạy. (chỉ được cập nhật)
 • Error Log: Chọn tùy chọn này để sao lưu tệp nhật ký switch. Log File là tệp trên flash. Nó lưu trữ các thông báo nhật ký hệ thống, từ lỗi cấp và cao hơn. (chỉ được backup) 
 1. Chọn Giao thức truyền (Transfer Protocol), sau đó bấm Next.

Đây là các giao thức có sẵn:

 • HTTP – giao thức này không yêu cầu bất kỳ trường bổ sung nào
 • TFTP – giao thức này yêu cầu Server Address and File Name
 • SCP – giao thức này yêu cầu Server Address, Username, Password và File Name
 1. Nhập bất kỳ trường bổ sung nào theo yêu cầu.
 • Server Address: (TFTP/SCP) Nhập địa chỉ IP của TFTP/SCP Server để sử dụng cho việc truyền tệp (Update or Backup).
 • File Name: (TFTP/SCP) Nhập path (đường dẫn) trên server mà bạn muốn đặt tệp, theo sau là tên sẽ được áp dụng cho tệp khi tệp được lưu. Tên này có thể khác với tên tệp thực trên switch.
 • Đường dẫn (path) có thể từ 0 đến 160 ký tự và tên tệp có thể từ 1 đến 32 ký tự. Tên tệp có thể có các ký tự ASCII có thể in được, ngoại trừ các ký tự sau: \, /,:, *,?, “, <,>, |
 • Username: dùng để chuyển SCP. Nếu server yêu cầu xác thực, hãy chỉ định tên người dùng để đăng nhập từ xa vào server sẽ nhận tệp.
 • Password: dùng để chuyển SCP. Nếu máy chủ yêu cầu xác thực, hãy chỉ định mật khẩu để đăng nhập từ xa vào server nhận tệp.
 1. Nhấp vào START FILE TRANSFER để bắt đầu chuyển tệp. Đối với bản sao lưu TFTP hoặc SFTP, switch bắt đầu chuyển đến vị trí được chỉ định. Đối với bản cập nhật HTTP, hãy duyệt web đến vị trí trên trạm quản lý của bạn, trạm này là nơi sẽ chứa tệp bạn muốn cập nhật vào switch. Với HTTP backup, tệp sẽ được lưu vào thư mục tải xuống do trình duyệt chỉ định.

Cấu hình tính năng bảo trì mạng Maintenance trên Aruba Instant 1830 Switch

Thao tác với Configuration File

Bạn có thể sử dụng trang tính năng Maintenance trên ứng dụng Aruba Instant On để mở trang Configuration File Operations để sao chép thông tin có trong một tệp cấu hình này sang tệp cấu hình khác trên switch.

Để hiển thị trang này, hãy bấm Maintenance → Configuration File Operations trong ngăn điều hướng.

Cấu hình tính năng bảo trì mạng Maintenance trên Aruba Instant 1830 Switch

Các trường Configuration File Operations gồm:

Source File: Chọn file cấu hình sẽ ghi đè lên nội dung trong file đích đã chọn. Các tùy chọn source file là:

 • Running Configuration – Tệp chứa cấu hình hiện đang hoạt động trên hệ thống. Việc sao chép tệp cấu hình đang chạy vào tệp cấu hình khởi động cũng giống như thực hiện Lưu.
 • Startup Configuration – Tệp chứa cấu hình tải khi hệ thống khởi động.
 • Backup Configuration – Tệp được sử dụng để lưu trữ bản sao của cấu hình đang chạy hoặc khởi động.

Destination File: Chọn file sẽ được ghi đè bởi nội dung trong source file đã chọn. Các tùy chọn tệp đích là:

Startup Configuration – Tệp chứa cấu hình mà sẽ load khi hệ thống khởi động.

Backup Configuration – Tệp được sử dụng để lưu trữ bản sao của Running Configuration 

Sau khi bạn chỉ định source file để sao chép và destination file để ghi đè, hãy nhấp vào START FILE TRANSFER để bắt đầu thao tác truyền tệp.

Reset

Trang này cho phép khởi động lại switch hoặc đặt lại về trạng thái mặc định ban đầu.

Tính năng Reboot Device

Sử dụng tính năng này để thực hiện khởi động lại phần mềm của switch. Nếu bạn đã apply các thay đổi cấu hình, hãy nhấp vào nút Save Configuration ở phía trên bên phải của trang bất kỳ trước khi reboot. Nếu switch được cấu hình để sử dụng DHCP để lấy địa chỉ IP của nó thì địa chỉ này có thể thay đổi khi reboot. Bạn sẽ cần phải xác định địa chỉ trước khi đăng nhập lại vào tiện ích quản lý.

Để hiển thị trang  Reboot Device, hãy nhấp vào Maintenance → Reset, và đảm bảo rằng tab Reboot Device được chọn.

Cấu hình tính năng bảo trì mạng Maintenance trên Aruba Instant 1830 Switch

Nhấp vào REBOOT để khởi động lại switch.

Nếu cấu hình switch đã thay đổi nhưng vẫn chưa được lưu thì cửa sổ sau sẽ xuất hiện sau khi bạn nhấp vào REBOOT. Cửa sổ này cung cấp cơ hội để lưu cấu hình hiện tại trước khi khởi động lại switch.

Cấu hình tính năng bảo trì mạng Maintenance trên Aruba Instant 1830 Switch

Reset về các giá trị mặc định ban đầu 

Bạn có thể sử dụng trang Reset To Factory Defaults để khởi động lại switch và khôi phục tất cả cài đặt switch về giá trị mặc định ban đầu của chúng và xóa tất cả các mục nhập trong tệp nhật ký switch (switch log file) được lưu trữ trong bộ nhớ non-volatile memory. Sau khi đặt lại về các giá trị mặc định ban đầu, switch sẽ reset và tất cả các thay đổi cấu hình bao gồm cả những thay đổi đã được lưu trước đó sẽ được reset trong hệ thống đang chạy bằng hành động này.

Nếu switch được cấu hình để sử dụng DHCP để lấy địa chỉ IP của nó thì địa chỉ này có thể thay đổi khi restart; bạn sẽ cần xác định địa chỉ trước khi đăng nhập lại vào tiện ích quản lý.

Để hiển thị trang Reset to Factory Default, hãy nhấp vào Maintenance → Reset và đảm bảo rằng tab Reset to Factory Defaults được chọn.

Lưu ý: Bạn nên sao lưu tệp cấu hình hiện tại trước khi khôi phục cấu hình mặc định của nhà sản xuất.

Cấu hình tính năng bảo trì mạng Maintenance trên Aruba Instant 1830 Switch

Nhấp vào RESET để khởi động lại switch và khôi phục hệ thống về cài đặt mặc định.

Bên trên là chi tiết về cách cấu hình tính năng bảo trì mạng Maintenance trên Aruba Instant On 1830 Switch. Mọi thắc mắc bạn có thể liên hệ hỗ trợ qua

FPT – Thiết Bị Mạng

Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 028-7300-2222

Số máy lẻ (Ext): 89777 Hoặc 8654