Cấu hình tính năng Auto Recovery trên Aruba Instant On 1830 Switch

Một số tính năng trên switch có thể đặt cổng ở trạng thái tạm ngừng, khi các điều kiện lỗi đã xác định được đáp ứng. Tính năng (Auto Recovery) sẽ tự động khôi phục và cho phép một cổng bị treo thoát khỏi trạng thái bị treo này sau một khoảng thời gian. Bài viết này sẽ hướng dẫn người dùng Aruba cách cấu hình tính năng Auto Recovery trên Switch Aruba Instant On 1830 Switch.

Giao diện Auto Recovery 

Bên dưới là các tính năng được hỗ trợ bởi Auto Recovery. Mỗi tính năng sẽ được liệt kê kèm các lỗi khiến cho 1 cổng bị treo.

 • BPDU Guard: Nếu một cổng đã bật tính năng BPDU Guard nhận được một BPDU, trạng thái của cổng được đặt thành Suspended.
 • BLoop Protection: Nếu một vòng lặp được phát hiện trên giao diện có bật tính năng bảo vệ vòng lặp, trạng thái cổng được đặt thành Suspended.

Khi một cổng đã được đặt ở trạng thái Suspended, cổng sẽ bị tắt và sẽ không có lưu lượng nào được gửi hoặc nhận trên cổng cho đến khi nó được quản trị viên kích hoạt theo cách thủ công hoặc được bật lại bằng tính năng Auto Recovery.

Tính năng Auto Recovery sẽ tự động bật lại cổng bị treo khi nó không còn phát hiện thấy các điều kiện lỗi khiến cổng bị vô hiệu hóa nữa. Switch sẽ sử dụng Auto Recovery timer để kiểm tra định kỳ tình trạng lỗi trong các khoảng thời gian đã định. Nếu tình trạng lỗi không còn nữa thì cổng sẽ được bật lại. Quản trị viên có thể ghi đè cài đặt hẹn giờ theo cách thủ công bằng cách kích hoạt lại một cổng bất kỳ lúc nào.

Tính năng Auto Recovery bị tắt theo mặc định. Nếu tính năng Auto Recovery bị tắt sau khi các cổng được đặt ở trạng thái tạm ngưng (suspended) thì chúng sẽ vẫn tiếp tục bị vô hiệu hóa cho đến khi quản trị viên bật chúng theo cách thủ công.

Bạn có thể sử dụng trang Auto Recovery Configuration để định cấu hình cài đặt tự động hồi phục cho tất cả các thành phần.

Để hiển thị trang này, hãy nhấp vào Switching > Interface Auto Recovery.

Cấu hình chung tính năng Auto Recovery trên Switch Aruba Instant On 1830 

Đây là các tùy chọn cấu hình chung mà bạn có thể đặt:

Các trường cấu hình chung cho giao diện Auto Recovery

 • BPDU Guard:
  • Khi BPDU Guard Auto Recovery được bật, cổng sẽ được bật khi Recovery Time đã được định cấu hình và hết hiệu lực. Nếu cổng nhận được một BPDU khác, nó sẽ bị vô hiệu hóa một lần nữa.
  • Nếu chế độ BPDU Guard Auto Recovery bị tắt, một cổng đã nhận được BPDU và được đặt ở trạng thái tạm ngừng sẽ vẫn giữ trạng thái tạm ngừng cho đến khi quản trị viên kích hoạt nó theo cách thủ công.
  • Tính năng BPDU Guard Auto Recovery bị tắt theo mặc định.
 • Loop Protection: Nếu vòng lặp được phát hiện trên giao diện có bật tính năng Loop Protection (bảo vệ vòng lặp), trạng thái cổng được đặt thành Suspended. Tính năng Loop Protection bị tắt theo mặc định.
 • Auto Recovery Time: Chế độ này định cấu hình khoảng thời gian khôi phục tự động và được tính bằng giây. Khoảng thời gian này được cấu hình chung cho tất cả các thành phần. Giá trị mặc định của bộ đếm thời gian là 300 giây và trong phạm vi từ 30 đến 86400 giây.

Nếu bạn sửa đổi các cài đặt này, hãy nhấp vào APPLY để lưu các thay đổi cho cấu hình Switch hiện tại. Các thay đổi có hiệu lực ngay lập tức nhưng không được giữ lại khi reset Switch. Do đó hãy nhấp vào Save Configuration để lưu cấu hình.

Sử dụng trang Auto Recovery Configuration để định cấu hình cài đặt Khôi phục tự động cho tất cả các thành phần. Để hiển thị trang này, hãy nhấp vào Switching > Interface Auto Recovery

Giao diện bị treo (Suspended Interface)

Ô Suspended Interface hiển thị các giao diện bị tạm ngưng do một trong các điều kiện được chỉ định trong trường cấu hình chung Interface Auto Recovery và thời gian để khôi phục.

Các trường giao diện bị treo

 • Interface: Giao diện bị treo. Nếu không có giao diện nào ở trạng thái treo, bảng sẽ trống.
 • Reason: Nếu Switch phát hiện lỗi đối với một giao diện, Switch sẽ đặt giao diện đó ở trạng thái suspended, tức là nó đã bị vô hiệu hóa vì gặp lỗi. Các lý do khiến giao diện chuyển sang trạng thái bị treo có thể gồm: BPDU Guard và Loop Protection
 • Time to Recover (seconds): Khi tính năng Auto Recovery được bật và giao diện được đặt ở trạng thái suspended, thì bộ đếm thời gian để khôi phục sẽ bắt đầu cho giao diện đó. Khi bộ hẹn giờ này hết hiệu lực, switch sẽ kiểm tra xem giao diện có ở trạng thái tạm ngừng hay không. Nếu có, thì Switch sẽ cho phép giao diện.

Để bật lại một hoặc nhiều giao diện, hãy chọn chúng từ bảng Giao diện bị treo (Suspended Interface) và nhấp vào nút Recover Interface.

FPT – Thiết Bị Mạng

Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 028-7300-2222

Số máy lẻ (Ext): 89777 Hoặc 8654