Các thông tin chứa trong file system.properties

Mục lục ẩn

 

File system.properties nằm trong đường dẫn <unifi_base>/data được sử dụng để xác định các thông số hệ thống cho controller, như là port giao tiếp….


Các port mặc định được liệt kê bên dưới :
•    unifi.shutdown.port=8081   # for management purpose
•    unifi.http.port=8080           # device inform
•    unifi.https.port=8443         # controller UI / API
•    portal.http.port=8880        # portal redirect port for HTTP
•    portal.https.port=8843      # portal redirect port for HTTPs
•    unifi.db.port=27117          # local-bound port for DB server
•    unifi.stun.port=3478         # UDP port used for STUN

Nếu máy tính hoặc Server cài đặt controller có 02 IP, ta có thể cài đặt cố định dùng 01 IP cho APs và Controller giao tiếp với nhau ( AP adopted theo 01 IP )
•    system_ip=a.b.c.d           # the IP devices should be talking to for inform
Nếu Controller được cài đặt trên thiết bị NAS
•    unifi.db.nojournal=false    # disable mongodb journaling
•    unifi.db.extraargs            # extra mongod args

Trong việc cài đặt Controller khi : ‘is_default’ cài đặt thông số là “true” thì controller sẽ khởi động lại và trở về cài đặt mặc định. Thường sẽ ở trạng thái :
•    is_default=false
V3.1.7 quyền super admin sẽ không thể nào xóa được
•    super_admin.name=account_id_to_be_promoted
V5.1.0 sẽ có thêm chức năng auto backup trên controller và file sẽ đưpực chứa vào vào đường dẫn sau :
1. For Cloud Key: /data/autobackup (where sd card is mounted as /data by default)
2. For software installs: {data.dir}/backup/autobackup
•    autobackup.dir=/some/path