Hướng Dẫn Cấu Hình Dynamic DNS Cho Router Mikrotik

Copy source script dưới đây:

 

<Dành cho tài khoản trên Dyn.org>

#————— Change Values in this section to match your setup ——————

# No-IP User account info

:local noipuser “your_no-ip_user”

:local noippass “your_no-ip_pass”

# Set the hostname or label of network to be updated.

# Hostnames with spaces are unsupported. Replace the value in the quotations below with your host names.

# To specify multiple hosts, separate them with commas.

:local noiphost “hostname.no-ip.net”

 

# Change to the name of interface that gets the dynamic IP address

:local inetinterface “your_external_interface”

 

#————————————————————————————

# No more changes need

:global previousIP

 

:if ([/interface get $inetinterface value-name=running]) do={

# Get the current IP on the interface

:local currentIP [/ip address get [find interface=”$inetinterface” disabled=no] address]

 

# Strip the net mask off the IP address

:for i from=( [:len $currentIP] – 1) to=0 do={

:if ( [:pick $currentIP $i] = “/”) do={

:set currentIP [:pick $currentIP 0 $i]

}

}

:if ($currentIP != $previousIP) do={

:log info “No-IP: Current IP $currentIP is not equal to previous IP, update needed”

:set previousIP $currentIP

 

# The update URL. Note the “3F” is hex for question mark (?). Required since ? is a special character in commands.

:local url “http://dynupdate.no-ip.com/nic/update3Fmyip=$currentIP”

:local noiphostarray

:set noiphostarray [:toarray $noiphost]

:foreach host in=$noiphostarray do={

:log info “No-IP: Sending update for $host”

/tool fetch url=($url . “&hostname=$host”) user=$noipuser password=$noippass mode=http dst-path=(“no-ip_ddns_update-” . $host . “.txt”)

:log info “No-IP: Host $host updated on No-IP with IP $currentIP”

}

}  else={

:log info “No-IP: Previous IP $previousIP is equal to current IP, no update needed”

}

} else={

:log info “No-IP: $inetinterface is not currently running, so therefore will not update.”

}

 

  • Thay đổi các dòng màu đỏ tương ứng là theo tài khoản Dynamic DNS đã đăng ký tỳ thuộc host cung cấp là Dyn.org hoặc Noip.com
  • Tiếp đó vào System -> Scripts -> Scripts chọn Add New, hoặc có thể cấu hình dựa trên Winbox

Hướng Dẫn Cấu Hình Dynamic DNS Cho Router Mikrotik

  • Dán toàn bộ đoạn script trên vào phần source và cấu hình như sau:

Hướng Dẫn Cấu Hình Dynamic DNS Cho Router Mikrotik

  • Chọn Run Script để khởi chạy script DDNS.
  • Tiếp theo vào System -> Schedule  chọn Add New,

Hướng Dẫn Cấu Hình Dynamic DNS Cho Router Mikrotik

  • Lập lịch chạy cho script vừa tạo để luôn làm mới DDNS,

Hướng Dẫn Cấu Hình Dynamic DNS Cho Router Mikrotik

Fanpage FPT – Thiết Bị Mạng: https://www.facebook.com/wifithietbifpt

Group hỗ trợ UniFi: https://www.facebook.com/groups/congdongUniFi/

Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 028-7300-2222

Số máy lẻ (Ext): 89777