Cách tải các file hỗ trợ và nhật ký (Support; Logs File) thiết bị trên UniFi

Bạn có thể cung cấp các file hỗ trợ (support file) của thiết bị UniFi cho hãng khi khắc phục sự cố. Các file này sẽ chứa nhật ký chi tiết và thông tin về những gì đang xảy ra với hệ thống UniFi của bạn. Mặc dù các thông tin nhạy cảm thường bị xóa, nhưng chúng tôi không khuyên bạn chia sẻ những thông tin này một cách công khai.

Các tệp lưu trữ cần lưu ý

Cách tải các file hỗ trợ và nhật ký (Support & Logs File) thiết bị trên UniFi

UniFi OS Support File

File hỗ trợ này chứa các nhật ký liên quan đến UniFi OS Console của bạn, các ứng dụng đã cài đặt, các thiết bị UniFi được sử dụng của bạn và các thiết bị khách được kết nối. Nếu bạn có UniFi OS Console, bạn nên luôn luôn hoãn việc cung cấp điều này cho support team. Nó có được tìm thấy bằng cách điều hướng đến unifi.ui.com (hoặc đăng nhập cục bộ qua địa chỉ IP) → chọn UniFi OS Console của bạn → SettingsSystem → Download Support File. Lưu ý rằng nó sẽ có phần mở rộng là * .tgz.

UniFi Network Support File

Tệp này chỉ chứa thông tin về ứng dụng UniFi Network của bạn, các thiết bị được adopt vào ứng dụng UniFi Network của bạn và các máy khách được kết nối. Nếu bạn có UniFi OS Console thì tệp này đã được chứa trong UniFi OS Support file. Điều này chỉ nên được sử dụng nếu bạn đang tự lưu trữ ứng dụng UniFi Network trên máy Windows, macOS hoặc Linux. Tệp có thể được xem bằng cách điều hướng đến Ứng dụng UniFi Network → Settings → System → Download Network Support File. Lưu ý rằng nó sẽ có đuôi * .supp.

Truy cập nâng cao

Nếu UniFi OS Console hoặc các ứng dụng UniFi không thể truy cập được và bạn không thể tải xuống Support Files, bạn có thể tải xuống nhật ký logs bằng cách làm theo các hướng dẫn sau.

 1. SSH vào máy: ssh root@192.168.1.1

Lưu ý: Nếu bạn cần thay đổi mật khẩu SSH của mình, hãy thực hiện việc này trong UniFi OS Settings, bằng cách điều hướng đến unifi.ui.com (hoặc đăng nhập cục bộ qua địa chỉ IP) → chọn UniFi OS Console → SettingsSystem.

 1. Tạo tệp ZIP cho nhật ký Log. Định dạng của lệnh sẽ là: tar -zcvf <tên tệp> <đường dẫn thư mục>.
 • UniFi OS logs: tar -zcvf unifi-core-logs.tar.gz /data/unifi-core/logs/
 • UniFi local portal (ULP) logs: tar -zcvf ulp-go-logs.tar.gz /data/ulp-go/log/
 • UniFi Network logs:
  • Đối với UniFi Dream Machine consoles:tar -zcvf unifi-logs.tar.gz /data/unifi/logs/
  • Đối với UniFi Cloud Key Gen2 consoles:tar -zcvf unifi-logs.tar.gz /usr/lib/unifi/logs
 • UniFi Protect logs:
  • Without external disks: tar -zcvf unifi-protect-logs.tar.gz /data/unifi-protect/logs/
  • With external disks: tar -zcvf unifi-protect-logs.tar.gz /srv/unifi-protect/logs/
 • UniFi Talk logs:
  • tar -zcvf unifi-talk-logs.tar.gz /var/log/unifi-talk/
  • tar -zcvf unifi-talk-base-logs.tar.gz /var/log/unifi-base/
  • tar -zcvf unifi-talk-freeswitch-logs.tar.gz /var/log/freeswitch/
 • UniFi Connect logs: tar -zcvf unifi-connect-logs.tar.gz /data/unifi-connect/log/
 • System logs:
  • ubnt-systool support /tmp/system
  • tar zcvf system.tar.gz /tmp/system
 1. Mở một cửa sổ terminal mới và chạy lệnh SCP để sao chép nhật ký log từ UniFi OS Console vào máy tính (hoặc hệ thống) của bạn.

Lưu ý: Dấu chấm (.) trong biến đường dẫn có nghĩa là nó sẽ được sao chép vào thư mục hiện đang mở trong terminal. Và dấu hoa thị (*) là viết tắt của “all”. Vì vậy, lệnh sau sẽ sao chép mọi thứ với phần mở rộng tar.gz (tức là tất cả nhật ký logs mà bạn đã chuẩn bị ở Bước 2).

scp root@192.168.1.1: / root / \ *. gz.

 1. Đóng cả hai cửa sổ terminal để đóng các phiên.

Nếu cần các bản log khác, nhân viên hỗ trợ sẽ hướng dẫn bạn và cung cấp các lệnh cần thiết.

FPT – Thiết Bị Mạng