nâng cấp firmware thông qua SSH

Tổng quan

Bài viết sẽ giới thiệu cách nâng cấp firmware thiết bị thông qua SSH. Việc này có ích khi ta sử lý sự cố liên quan đến việc hạ/nâng phiên bản firmware so với hiện tại.

Thực hiện

Update thông qua SSH

upgrade http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/BZ2/version-of-ap-see-ref-table-below/firmware.bin

Chú ý :

  • Đối với USG or USG-Pro-4 ta cần phải đăng nhập và sử dụng lệnh : sudo su
  • Việc update đòi hỏi phải trỏ về URL, controller, hay máy chủ…

Update từ mạng nội bộ

Để thực hiện ta cần phải đổi tên firmware.bin thành fwupdate.bin sau đó cóp vào thư mục /tmp trên UniFi Access Point

For Linux you would:

  • open Terminal
  • scp /usr/lib/unifi/dl/firmware/binary/version/firmware.bin user@ip.of.uap:/tmp/fwupdate.bin

For Mac you would: 

  • open Terminal
  • scp /Applications/UniFi.app/Contents/Resources/dl/firmware/binary/version/firmware.bin user@ip.of.uap:/tmp/fwupdate.bin

Lưu ý :

  • Phải chọn đúng bản firmware đúng với thiết bị của mình.

 

 

Controller Version

UAP, UAP-LR, UAP-Outdoor, UAP-Outdoor5, PicoM2HP

4.8.14

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/BZ2/3.3.19.4015/firmware.bin

4.8.12

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/BZ2/3.3.17.3991/firmware.bin

4.6.6, 4.7.5, 4.7.6

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/BZ2/3.2.12.2920/firmware.bin

3.2.10, 4.6.3

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/BZ2/3.2.10.2886/firmware.bin

3.2.7, 4.6.0

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/BZ2/3.2.7.2816/firmware.bin

3.2.5, 4.5.2

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/BZ2/3.2.5.2791/firmware.bin

3.2.1

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/BZ2/3.2.1.2601/firmware.bin

2.4.6

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/BZ2/2.4.6.2178/firmware.bin

2.4.5

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/BZ2/2.4.5.2077/firmware.bin

2.4.4

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/BZ2/2.4.4.2061/firmware.bin

2.4.3

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/BZ2/2.4.3.2043/firmware.bin

2.3.9

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/BZ2/2.3.9.1693/firmware.bin

2.3.8

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/BZ2/2.3.8.1597/firmware.bin

2.2.5

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/BZ2/2.2.5.1080/firmware.bin

2.2.4

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/BZ2/2.2.4.1072/firmware.bin

2.2.3

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/BZ2/2.2.3.1055/firmware.bin

2.2.2

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/BZ2/2.2.2.1049/firmware.bin

2.2.1

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/BZ2/2.2.1.1045/firmware.bin

2.2.0

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/BZ2/2.2.0.996/firmware.bin

2.1.0

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/BZ2/2.1.0.942/firmware.bin

  

Controller Version

UAP-Pro

4.8.14

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/U7P/3.3.19.4015/firmware.bin

4.8.12

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/U7P/3.3.17.3991/firmware.bin

4.6.6, 4.7.5, 4.7.6

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/U7P/3.2.12.2920/firmware.bin

3.2.10, 4.6.3

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/U7P/3.2.10.2886/firmware.bin

3.2.7, 4.6.0

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/U7P/3.2.7.2816/firmware.bin

3.2.5, 4.5.2

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/U7P/3.2.5.2791/firmware.bin

3.2.1

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/U7P/3.2.1.2601/firmware.bin

2.4.6

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/U7P/2.4.6.2178/firmware.bin

2.4.5

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/U7P/2.4.5.2077/firmware.bin

2.4.4

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/U7P/2.4.4.2061/firmware.bin

2.4.3

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/U7P/2.4.3.2043/firmware.bin

2.3.9

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/U7P/2.3.9.1693/firmware.bin

2.3.8

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/U7P/2.3.8.1597/firmware.bin

2.2.5

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/U7P/2.2.5.1080/firmware.bin

 

Controller Version

UAP-AC, UAP-ACv2, UAP-AC-Outdoor

4.8.14

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/U7E/3.3.19.4015/firmware.bin

4.8.12

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/U7E/3.3.17.3991/firmware.bin

4.6.6, 4.7.5, 4.7.6

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/U7E/3.2.12.2920/firmware.bin

3.2.10, 4.6.3

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/U7E/3.2.10.2886/firmware.bin

3.2.7, 4.6.0

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/U7E/3.2.7.2816/firmware.bin

3.2.5, 4.5.2

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/U7E/3.2.5.2791/firmware.bin

3.2.1

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/U7E/3.2.1.2601/firmware.bin

2.4.6

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/U7E/2.4.6.2178/firmware.bin

2.4.5

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/U7E/2.4.5.2077/firmware.bin

2.4.4

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/U7E/2.4.4.2061/firmware.bin

2.4.3

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/U7E/2.4.3.2043/firmware.bin

 

Controller Version

UAP-Outdoor+

4.8.14

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/U2HSR/3.3.19.4015/firmware.bin

4.8.12

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/U2HSR/3.3.17.3991/firmware.bin

4.6.6, 4.7.5, 4.7.6

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/U2HSR/3.2.12.2920/firmware.bin

3.2.10, 4.6.3

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/U2HSR/3.2.10.2886/firmware.bin

3.2.7, 4.6.0

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/U2HSR/3.2.7.2816/firmware.bin

3.2.5, 4.5.2

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/U2S48/3.2.5.2791/firmware.bin

3.2.1

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/U2S48/3.2.1.2601/firmware.bin

2.4.6

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/U2S48/2.4.6.2178/firmware.bin

2.4.5

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/U2S48/2.4.5.2077/firmware.bin

2.4.4

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/U2S48/2.4.4.2061/firmware.bin

 

 

Controller Version

UAP-IW 

4.8.14

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/U2IW/3.3.19.4015/firmware.bin

4.8.12

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/U2IW/3.3.17.3991/firmware.bin

 

 

Controller Version

UAP-AC-Lite, UAP-AC-LR, UAP-AC-Pro, UAP-AC-EDU* (2nd gen AC UAPs)

4.8.14

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/U7PG2/3.4.16.3435/firmware.bin

4.8.12*

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/U7PG2/3.4.14.3413/firmware.bin

4.7.6

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/U7PG2/3.4.8.3291/firmware.bin

4.7.5

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/U7PG2/3.4.7.3284/firmware.bin

 

*minimum supported version for AC-EDU

 

 

Controller Version

UniFi Security Gateway (also called USG or UGW3)

4.8.14

https://dl.ubnt.com/unifi/firmware/UGW3/4.3.11.4852825/UGW3.v4.3.11.4852825.tar

4.8.12

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/UGW3/4.3.9.4843893/upgrade.tar

4.7.5, 4.7.6

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/UGW3/4.2.11.4796630/upgrade.tar

4.6.6

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/UGW3/4.2.9.4778536/upgrade.tar

4.6.3

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/UGW3/4.2.6.4751786/upgrade.tar

4.6.0

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/UGW3/4.2.4.4733350/upgrade.tar

4.5.2

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/UGW3/4.2.2.4717456/upgrade.tar

 

 

Controller Version

UniFi Security Gateway Pro (also called USG-Pro-4 or UGW4)

4.8.14

https://dl.ubnt.com/unifi/firmware/UGW4/4.3.11.4852827/UGW4.v4.3.11.4852827.tar

4.8.12

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/UGW4/4.3.9.4843895/upgrade.tar

 

 

Controller Version

UniFi switch (all models, also called US or USW)

4.8.14

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/US24P250/3.3.19.4015/firmware.bin

4.8.12

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/US24P250/3.3.17.3991/firmware.bin

4.7.6

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/US24P250/3.3.11.3850/firmware.bin

4.7.5

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/US24P250/3.3.10.3824/firmware.bin

4.6.6

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/US24P250/3.3.5.3734/firmware.bin

4.6.3

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/US24P250/3.3.4.3731/firmware.bin

4.6.0

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/US24P250/3.3.3.3693//firmware.bin

4.5.2

http://ip-of-controller:8080/dl/firmware/US24P250/3.3.2.3588/firmware.bin