Hỗ trợ user cài đặt PPTP VPN

Giao diện của tính năng này vẫn đang được phát triển. Lưu ý tính năng này vẫn chưa hoàn thành. Để làm điều này bạn phải tạo ra một tập tin : “config.properties” và đặt nó theo đường dẫn "$UniFi_Base/data/sites/$site_id/" và chỉnh sửa tập tin này theo bên dưới:

###### REQUIRED FIELDS ######

# ER pptp client config accepts IPv4 address only. do not use domain name.

config.pptpc.server-ip=123.123.123.123

 

config.pptpc.username=someone

config.pptpc.password=password

 

###### OPTIONAL FIELDS ######

# comma/space separated remote network list

config.pptpc.network=172.16.1.0/24 192.168.1.0/24

 

# routing distance

config.pptpc.route.distance=50

 

Thực hiện các thay đổi nhỏ để đổ cấu hình file này trên USG