Cài đặt UniFi Access Point chạy Wireless UPlink

Bài viết này sẽ cung cấp cách thiết lập UniFi Access Point với chức năng wireless Uplink :
Switch ———–kết nối dây đến UniFi Access Point )))))))) wirelesss((((((( UniFi Access Point độc lập ( chạy wireless uplink )

Lưu ý : Nếu quá trình cài đặt uplink không được hãy tiến hành update firmware mới nhất cho AP và thử lại
  5Ghz có dây đến 5Ghz Wireless is OK
  5Ghz có dây đến 2.4Ghz Wireless OK
  2.4Ghz có dây đến 5Ghz Wireless is NOT OK

Các bước thực hiện:


1. Adopt các UniFi Access Point hoạt động có dây trước ( UniFi Access Point phải chung lớp mạng )
2. Tiến hành rút dây internet của UniFi Access Point ra ( vẫn còn nguồn cho UniFi Access Point nhé )
3. Chờ cho UniFi Access Point báo trạng thái : "Heartbeat Missed" -> "Isolated" ( khoảng hơn 6 phút )
4. kích chọn UniFi Access Point báo trạng trạng thái “Isolated” và vào Configuration -> wireless uplink -> chọn UniFi Access Point để uplink
5. Chờ cho quá trình cài đặt xong UniFi Access Point sẽ báo trạng thái Connected(wireless)