Cách khôi phục lại Controller từ file được sao lưu

Có 2 cách để khôi phục lại Controller từ file sao lưu. Phương pháp thường dùng là chạy lại file .unf đã được sao lưu trước đó. Hoặc nếu bạn có bản sao lưu của thư mục data của controller.

– Nếu dùng file .unf thì khôi phục lại bằng cách truy cập vào Contrller ( chọn Setting -> Maintenance -> Restore )
– Nếu bạn có bản gốc của data bạn có thể
* Dùng Controller
* Dừng java và MongoDB
* Sao chép dữ liệu
* Xóa dữ liệu mới
* sao chép dữ liệu cho việc cài đặt controller mới
* Khởi động lại Controller
Vị trí chứa file data
Windows:
Vista+: C:UsersusernameUbiquiti UniFidata
XP: C:Documents and SettingsusernameUbiquiti UniFidata
Linux:
Actual directory: /var/lib/unifi/
Symlinked directory: /usr/lib/unifi/data
Mac: /Applications/UniFi.app/Contents/Resources/data