Controller UniFi bị tắt ?

Khi tắt Controller UniFi, các thiết bị UniFi Access Point vẫn hoạt động bình thường với các tính năng khác trừ tính năng quảng cáo ( landing page và Captive portal )

Controller sẽ không cần thiết nếu bạn chỉ sử dụng chức năng “Guest Policy” và tắt “Guest portal”.

Guest Policy : giới hạn băng thông, không cho khách hàng kết nối nội bộ với nhau

Guest Portal : trang chào/quảng cáo