Cấu hình tạo thêm Site trên controller

Cách tạo ra nhiều site khác nhau, mỗi site cho 01 chi nhánh hoặc văn phòng tương ứng.

1. chọn vào Current Site ( góc phải bên trên )
2. kích và và kéo xuống cuối cùng chọn : Add new site
3. Nhập vào tên site
4. Sunmit