Cài đặt UniFi Controller chạy trên Raspberry Pi

****Bài viết này đã cũ và không được cấp nhật thường xuyên nên chỉ dùng để tham khảo.****

Tổng Quan

User will learn how to install the UniFi Controller onto a Raspberry Pi running the debian based OS, "Raspbian".

Installing dependencies

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

sudo apt-get install oracle-java7-jdk git-core build-essential scons libpcre++-dev libboost-dev libboost-program-options-dev libboost-thread-dev libboost-filesystem-dev

Cài đặt MongoDB

Tạo thư mục chứa MongoDB.

git clone git://github.com/devinbabb/mongopi.git

cd mongopi

scons

*** Điều này cũng sẽ mất một thời gian khá dài để xây dựng mongodb.

sudo scons –prefix=/opt/mongo install

*** Điều này cũng sẽ mất một thời gian khá dài.

PATH=$PATH:/opt/mongo/bin/

Set your path to mongodb

export PATH

Check your path to mongodb

Cài đặt UniFi Controller

Chuyển vào thư mục  /opt d. 

cd /opt/

Download phần mềm UniFi Controller . Với các phiên bản khác nhau.

For v3

sudo wget http://dl.ubnt.com/unifi/3.X.X/UniFi.unix.zip

unzip UniFi.unix.zip

For v4

sudo wget http://dl.ubnt.com/unifi/4.X.X/UniFi.unix.zip

unzip UniFi.unix.zip

 

Cấu hình UniFi Controller

cd /opt/UniFi/bin

sudo ln -fs /opt/mongo/bin/mongod mongod 

 

 Khởi động controller!

 Dùng lệnh bên dưới để UniFi Controller chạy ngầm (daemon).

sudo java -jar /opt/UniFi/lib/ace.jar start &

Nếu muốn dùng Controller dùng lệnh sau :

sudo java -jar /opt/UniFi/lib/ace.jar stop

-@UBNT-Devin