Cài đặt Controller trên thiết bị UniFi Video NVR

Tổng Quan

Bài viết này sẽ cung cấp cho người dùng cấp cài đặt Controller UniFi trên NVR UniFi Video

Các bước thực hiện


Mặc định việc chỉnh sửa câu lệnh trên NVR là dùng “vi”, bạn có thể cài đặt chỉnh sửa lệnh bằng “nano” cài đặt nano
apt-get update; apt-get install nano

Sau đó bạn sẽ thực hiện bước 4 bên dưới với lênh : nano /etc/apt/sources.list

1. SSH vào NVR mặc định ( username/pass : root/ubnt)

2. Chọn đường dẫn : mkdir /srv/unifi

3. Chọn đường dẫn : -s /srv/unifi /var/lib/unifi

4. Chỉnh sửa file :  /etc/apt/sources.list

5. nhập lệnh vào file :
# Ubiquiti UniFi
deb http://downloads-distro.mongodb.org/repo/debian-sysvinit dist 10gen

6. nếu cài đặt V4 :
deb http://www.ubnt.com/downloads/unifi/debian stable ubiquiti

7. Nếu V3 :
deb http://www.ubnt.com/downloads/unifi/debian oldstable ubiquiti

8. lưu lại và thoát file

9. Chọn lệnh GPG keys:
apt-key adv –keyserver keyserver.ubuntu.com –recv C0A52C50; apt-key adv –keyserver keyserver.ubuntu.com –recv 7F0CEB10

10. chọn lệnh
apt-get update


11. Nhập lệnh :
apt-get install unifi; apt-get install -f; apt-get clean

Xong