Sự khác biệt giữa 5G và WiFi, tại sao bạn cần có cả hai?