Hướng dẫn cách giới hạn băng thông cho một ứng dụng nhất định
Cải thiện tốc độ mạng bằng cách giới hạn băng thông WiFi