Cấu hình mạng là gì? Tầm quan trọng của việc định cấu hình mạng?