Tổng quan

 


Các trạng thái đèn LED của UniFi Access Point

 

Cam / Xanh Lá

UAP,
UAP-LR,
UAP-Outdoor5

Trắng / Xanh Dương

UAP-PRO, UAP-Outdoor+,
UAP-AC, UAP-AC-OD, UAP-IW,
UAP-AC-LITE, UAP-AC-LR, UAP-AC-PRO

 

AP đang khởi động

Flashing Amber / Off Every 1/2s

Flashing White / Off Every 1/2s

Chế độ mặc định

AP đang chờ Adopt

Steady Amber

Steady White

Đã đổ cấu hình và hoạt động bình thường

 

Steady Green Steady Blue
UniFi Access Point bị lỗi

 

Strobing Amber / Off

Strobing White / Off

Cập nhật firmware, đừng tắt nguồn hoặc mất kết nối UniFi Access Point

Quickly Flashing Amber / Green Quickly Flashing White / Blue

Isolated

UniFi Access Point mất mạng

Green and Flashing Off Every 5s Blue and Flashing Off Every 5s

Locating

Xác định vị trí

Rapid Flashing Green / Off

Rapid Flashing Blue / Off
UniFi Access Point đang tắt LED Off LED Off