HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH & SỬ DỤNG UNIFI CONTROLLER

TRÊN TRÌNH DUYỆT WEB

A. Đăng nhập vào Controller

 

I. Đối với Cloud Controller của FPT

Sử dụng trình duyệt web Chrome nhập vào địa chỉ : https://connect.fpt.net:8443  -> Chọn “ADVANCED” -> chọn “proceed to connect.fpt.net(unsafe)” -> đăng nhập vào controller

II. Đối với UniFi Controller được cài đặt trên máy tính của khách hàng

Vào “Start Menu”-> chọn chương trình “UniFi”-> hiện ra ứng dụng -> chọn “Lauch a Browser to Manage the Network” -> chạy ra trình duyệt web -> Chọn “ADVANCED” -> chọn “proceed to localhost(unsafe)” -> đăng nhập vào controller

B. Cấu hình các thông số cho WiFi

 

I. Tạo tên WiFi

Chọn “SETTINGS” -> chọn “WIRELESS NETWORKS” -> chọn “CREAT NEW WIRELESS NETWORKS” đối với tạo mới -> chọn “EDIT” nếu sửa lại tên wifi cũ

 

II. Giới hạn băng thông cho kết nối

1. Giới hạn cho tất cả các kết nối trong cùng một tên WiFi

- Chọn “SETTINGS” -> chọn “USER GROUP” -> chọn “CREAT NEW USER GROUP” -> nhập các thông tin