Tổng quan

Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn sử dụng máy chủ ảo miễn phí 12 tháng của Amazon để cài đặt controller. Với cấu hình máy chủ : t2.micro 1 CPU, 1Gb ram, 30 G HDD

Đăng nhập / Đăng ký và triển khai một máy chủ ảo

Step 1 : login và đăng ký tài khoản miễn phí trên trang https://aws.amazon.com/

Step 2 : Sau khi đăng nhập vào, chọn trung tâm Datacenter khu vực gần bạn nhất (góc trên bên phải màn hình “Oregon” )

Step 3. Trong phần Computer, chon EC2

Step 4 : Khởi tạo máy chủ và làm theo các bước

Tạo máy chủ

Step 1 : Trong phần  Amazon Machine Image (AMI).  Chọn hệ điều hành : Ubuntu Server 14.04 LTS (HVM), SSD Volume Type. Chọn Next.

Step 2 : Trong phần Instance Type. Chọn General purpose, t2.micro instance type. The t2.micro has 1 vCPU, 1GiB Ram. Chọn Next.

Step 3 : Trong phần Configure Instance, để mặc định và chọn Next

Step 4 : Phần Add Storage chọn các thông số : Size (GiB): 30 , Device : /dev/sda1 chọn Next

Step 5 : Trong Tag Instance -> Next

Step 6 : Phần Configure Security Group

  • Assign a security group: Create a new security group
  • Security group name: UniFi Controller
  • Description: (describe your controller)
  • Configure the rules as follows:

Type

Protocol

Port Range

Source

SSH

TCP

22

Anywhere 0.0.0.0/0

Custom TCP Rule

TCP

8080

Anywhere 0.0.0.0/0

Custom TCP Rule

TCP

8443

Anywhere 0.0.0.0/0

Custom TCP Rule

TCP

8843

Anywhere 0.0.0.0/0

Custom TCP Rule

TCP

8880

Anywhere 0.0.0.0/0

Custom UDP Rule

UDP

3478

Anywhere 0.0.0.0/0

Lưu ý : Nếu bạn đã có địa chỉ IP tĩnh, hãy cấu hình mấy chủ chỉ cho phép duy nhất máy tính từ IP tĩnh của bạn có thể truy cập vào máy chủ.

Step 7 : Phần Review kiểm tra lại các cấu hình đã đúng chưa -> Launch Instances. ( Lưu ý : trong cửa sổ có mục Download key pair  bạn nên tải về máy tính và lưu trữ để dụng cho SSH sau này )

Lúc này bạn sẽ thấy máy chủ đang chạy và hiển thị trong danh sách

Gán địa chỉ IP :

Step 1 : Click vào Elastic IP trên menu bên trái, trong Network & Security.

Step 2 : Click chọn Allocate New Address. Trong hộp thoại xác nhận, chọn EIP sử dụng trong: VPC, sau đó click Yes, Allocate.

Step 3 : Trong popup xác nhận, lưu ý các địa chỉ IP mới của bạn, và nhấn Close.