Mặc định , UniFi Controller hoạt động trên các port :

  • unifi.http.port=8080 (port for UiniFi Access Point to inform controller)

  • unifi.https.port=8443 (port for controller GUI / API, as seen in web browser)

  • portal.http.port=8880 (port for HTTP portal redirect)

  • portal.https.port=8843 (port for HTTPS portal redirect)

  • unifi.db.port=27117 (local-bound port for DB server)

Từ phiên bản 4.5.2 về sau

  • unifi.stun.port=3478 # UDP port sử dụng cho STUN

Kể từ phiên bản v3.2.9 + và v4.6.0 +, hai port này đang sử dụng cho chuyển hướng thiết bị sử dụng. Không cần thiết phải mở port này. Tuy nhiên, cũng không nên dùng 2 port đó cho mục đích khác.

  • port 8881 for redirector port for wireless clients

  • port 8882 for redirector port for wired clients